Main Belt Asteroids: 5 to 100

Author(s): Greg Frieger Art Blos

Release date:

This addon adds the following 93 asteroids below, which are all located in the main belt. Most of them with their formats studied through light curve.

 • 5 Astraea
 • 6 Hebe
 • 7 Iris
 • 8 Flora
 • 9 Metis
 • 10 Hygiea
 • 11 Parthenope
 • 12 Victoria
 • 13 Egeria
 • 14 Irene
 • 15 Eunomia
 • 17 Thetis
 • 18 Melpomene
 • 19 Fortuna
 • 20 Massalia
 • 22 Kalliope + 1 satellite
 • 23 Thalia
 • 24 Themis
 • 25 Phocaea
 • 26 Proserpina
 • 27 Euterpe
 • 28 Bellona
 • 29 Amphitrite
 • 30 Urania
 • 31 Euphrosyne + 1 satellite
 • 32 Pomona
 • 33 Polyhymnia
 • 34 Circe
 • 35 Leukothea
 • 36 Atalante
 • 37 Fides
 • 38 Leda
 • 39 Laetitia
 • 40 Harmonia
 • 41 Daphne + 1 satellite
 • 42 Isis
 • 43 Ariadne
 • 44 Nysa
 • 45 Eugenia + 2 satellites
 • 46 Hestia
 • 47 Aglaja
 • 48 Doris
 • 49 Pales
 • 50 Virginia
 • 51 Nemausa
 • 52 Europa
 • 53 Kalypso
 • 54 Alexandra
 • 55 Pandora
 • 56 Melete
 • 57 Mnemosyne
 • 58 Concordia
 • 59 Elpis
 • 60 Echo
 • 61 Danae
 • 62 Erato
 • 63 Ausonia
 • 64 Angelina
 • 65 Cybele
 • 66 Maja
 • 67 Asia
 • 68 Leto
 • 69 Hesperia
 • 70 Panopaea
 • 71 Niobe
 • 72 Feronia
 • 73 Klytia
 • 74 Galatea
 • 75 Eurydike
 • 76 Freia
 • 77 Frigga
 • 78 Diana
 • 79 Eurynome
 • 80 Sappho
 • 81 Terpsichore
 • 82 Alkmene
 • 83 Beatrix
 • 84 Klio
 • 85 Io
 • 86 Semele
 • 87 Sylvia + 2 satellites
 • 88 Thisbe
 • 89 Julia
 • 91 Aegina
 • 92 Undina
 • 93 Minerva + 2 satellites
 • 94 Aurora
 • 95 Arethusa
 • 96 Aegle
 • 97 Klotho
 • 98 Ianthe
 • 99 Dike
 • 100 Hekate

NOTE: This addon does not include 2 Pallas, 3 Juno, 4 Vesta, 16 Psyche, 21 Lutetia and 90 Antiope, which are available in separate addons.

A sample of 7 of the 93 asteroids in this addon:
(By number) 10 Hygiea, 22 Kalliope, 31 Euphrosyne, 41 Daphne, 45 Eugenia, 87 Sylvia, and 93 Minerva

Open in Celestia (Recommended) or Download

How to install add-ons? Find out here.